بلوند دودیانواع رنگساز مخصوص موهای بلوند + عکس


بلوند کاهی رنگ

انواع رنگساز مخصوص موهای بلوند + عکس


انواع رنگساز مخصوص موهای بلوند + عکس


بلوند صدفی

انواع رنگساز مخصوص موهای بلوند + عکس


بلوند زیتونی

انواع رنگساز مخصوص موهای بلوند + عکسزیتونی طبیعی

عکسهای مدل رنگ مو های جدید سال 90   سال 2012


عکسهای مدل رنگ مو های جدید سال 90   سال 2012

مسی روشن با هایلات مسی


عسلی کاملا روشن

عکسهای مدل رنگ مو های جدید سال 90   سال 2012تا به هایلایتهای بلوند می رسد :
عکسهای مدل رنگ مو های جدید سال 90   سال 2012
عکسهای مدل رنگ مو های جدید سال 90   سال 2012بلوند کاراملی